Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Starmans ( hierna “opdrachtnemer“)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, ieder aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht, die aan opdrachtnemer wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht anders is overeengekomen.

2. Opdrachtnemer voert de aan hem verstrekte en door hem aanvaarde opdrachten uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De plaats waar de opdrachten worden uitgevoerd is steeds Heerlen.

4. Bij strijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de individuele overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de inhoud van de individuele overeenkomst bepalend voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

5. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo veel mogelijk overleg met de opdrachtgever gevoerd worden. Bij het inschakelen van een derde zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derde.

6. Ieder aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met deze verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium.

7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na 2 jaar na de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer voor en tegen, en zal de opdrachtgever opdrachtnemer schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en/of rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op opdrachtnemer mocht hebben of jegens opdrachtnemer mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of een verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door opdrachtnemer voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan opdrachtnemer daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die opdrachtnemer lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

9. Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever aan opdrachtnemer honorarium, vermeerderd met de verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten etc.), kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De plaats waar de betaling dient te geschieden is Heerlen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het honorarium te verhogen. Dit geldt ook voor lopende dossiers. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijds te declareren alsmede een voorschot te verlangen voor de te verrichten werkzaamheden. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vertragingsrente verschuldigd. Deze bestaat voor particulieren c.q. consumenten uit de wettelijke rente. Voor bedrijven c.q. zelfstandige beroepsbeoefenaars uit de handelsrente.

10. Indien opdrachtnemer overgaat tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van de buitengerechtelijke incasso te laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschotten.

11. Opdrachtnemer kent een interne klachtenregeling ten behoeve van cliënten.

Op eerste schriftelijk verzoek daartoe zal opdrachtnemer alle nodige informatie daarover aan de opdrachtgever verschaffen. Indien de klachtbehandeling niet leidt tot een oplossing zullen eventuele geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie. Opdrachtnemer heeft in afwijking van het vorenstaande het recht om in voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. In dat geval zullen geschillen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

12. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende tenminste 7 jaar na het einde van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door opdrachtnemer teneinde het dossier uit het archief te lichten, ter beschikking van opdrachtgever. Na 7 jaar is opdrachtnemer gerechtigd het dossier zonder nadere aankondiging inclusief eventuele originele stukken en zonder nadere aankondiging aan opdrachtgever te vernietigen.

13. Het recht tot tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verjaart 20 jaar na de datum van het onherroepelijk worden van de uitspraak. De verjaringstermijn bedraagt 5 jaren voor wat betreft hetgeen op grond van de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever na sluiting van het dossier er zelf op toe te zien dat de rechten bewaard worden en heeft opdrachtnemer ter zake geen taak of verantwoordelijkheid.

14. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepaling van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

15. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd ongeacht de woonplaats van opdrachtgever.

16. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze algemene voorwaarde zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle personen die aan het kantoor van opdrachtnemer verbonden zijn of waren in welke vorm of hoedanigheid dan ook