PRIVACY STATEMENT

Niemarkt en Starmans Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Niemarkt en Starmans Advocaten verwerkt. Niemarkt en Starmans Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Niemarkt en Starmans Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Het betreft hier:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres.

WAT IS DE GRONDSLAG EN HET DOEL VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Niemarkt en Starmans Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om met u te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Niemarkt en Starmans Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Niemarkt en Starmans Advocaten maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Niemarkt en Starmans Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met eventuele derden die namens en in opdracht van Niemarkt en Starmans Advocaten uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derden eveneens gehouden zijn tot naleving van de AVG. Door Niemarkt en Starmans ingeschakelde derden – die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden – zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Niemarkt en Starmans Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt – rekening houdend met de stand van de techniek – voor passende, technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Niemarkt en Starmans Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Niemarkt en Starmans Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Niemarkt en Starmans Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

PRIVACYRECHTEN VAN BETROKKENEN

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kut u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

KUNNEN ZICH OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN WAARBIJ NIEMARKT EN STARMANS ADVOCATEN AAN UW VERZOEK ALS BETROKKENE GEEN OF NIET VOLLEDIG UITVOERING KAN GEVEN?

Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoek zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan Niemarkt en Starmans Advocaten, Kruisstraat 56, 6411 Heerlen, info@……………………………..nl, 045-5716040.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Niemarkt en Starmans Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking op uw eigen persoonsgegevens.

AANPASSING PRIVACY STATEMENT

Niemarkt en Starmans Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

VRAGEN EN CONTACT

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. F.G.H.J. Niemarkt, niemarkt@………………….nl, 045-5716040.

Dit privacy statement is op 2 mei 2022 vastgesteld.