Erfrecht

Het erfrecht is in Nederland geregeld in een Burgerlijk Wetboek in het bijzonder Boek 4 BW.
Dat bevat wettelijke bepalingen die de overgang van het vermogen van een overleden natuurlijke persoon op een of meerdere andere natuurlijke personen of rechtspersonen (b.v. stichtingen) regelt. Deze overgang, de z.g. erfopvolging, is een vorm van verkrijging van goederen onder algemene titel. Deze erfopvolging heeft plaats op grond van de Wet alleen, de z.g. erfopvolging bij versterf, en/of krachtens uiterste wilsbeschikking (testament), de z.g. testamentaire erfopvolging.
Degene die overlijdt en het vermogen nalaat wordt erflater genoemd. Het vermogen dat overgaat, heet nalatenschap (vanuit de overledene bezien) of erfenis (vanuit de erfgenaam gezien). De Wet gebruikt het woord ‘nalatenschap’. De personen op wie de nalatenschap overgaat worden de ‘erfgenamen’ genoemd.
Voor vragen op dit rechtsgebied kunt u zich wenden tot mr. Niemarkt en mr. Starmans.
 
 

Heeft u advies nodig?